Allmänna Villkor för Dotkeepers tjänster

ALLMÄN DEL

1. Tillämplighet

Dessa Allmänna Villkor – Allmän Del jämte bifogade Allmänna Villkor – Särskild Del ska gälla mellan Dotkeeper AB (”Dotkeeper”) och kunder med vilka Dotkeeper träffat avtal (”Avtalet”) om leverans av tjänster från Dotkeeper till kunden (”Kunden”).

Förekommer motstridiga bestämmelser i ovannämnda handlingar ska den Särskilda Delen äga företräde framför denna Allmänna Del och Avtalets bestämmelser ska äga företräde framför den Allmänna Delen.

2. Arvoden och utlägg

Utöver sådana avgifter som gäller särskilt för Dotkeepers olika tjänster, tillämpar Dotkeeper timarvoden för nedlagd tid i ärenden enligt vid var tid gällande prislista. Dotkeeper kan dock även erbjuda fast arvode för avgränsade uppdrag.

Dotkeeper kan även, på förfrågan från Kunden, lämna en uppskattning av arvoden och kostnader i ett visst ärende. Sådan uppskattning baseras på tillgänglig information vid den relevanta tidpunkten och ska inte betraktas som ett fast arvode.

Utöver Dotkeepers arvoden kan kostnader för utlägg debiteras.

Samtliga arvoden och utlägg anges exklusive mervärdesskatt.

3. Betalning

Såvida inte annat särskilt avtalats eller följer av Allmänna Villkor – Särskild Del, faktureras Kunden månadsvis.

I vissa fall kan Dotkeeper komma att begära förskott på arvode. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor.

Betalning ska erläggas inom den tid som anges i fakturan. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen. Dotkeeper har rätt att ta ut fakturerings- och påminnelseavgift samt, i förekommande fall, inkassoavgift.

4. Ändringar av villkor

Vid väsentlig förändring av innehållet i tjänsterna eller vid justering av priser och/eller prismodell utöver indexjustering, ska Kunden skriftligen underrättas senast trettio (30) dagar före det att ändringen träder i kraft. Vill kunden inte godkänna ändringen ska Kunden skriftligen underrätta Dotkeeper inom tio (10) dagar från aviseringen. Parterna ska därefter förhandla i syfte att nå en överenskommelse. Om Parterna inte kan nå en överenskommelse inom tio (10) dagar från att Dotkeeper mottagit underrättelsen ska Avtalet upphöra att gälla efter ytterligare trettio (30) dagar.

5. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter som är att hänföra till resultatet av Dotkeepers arbete tillhör Dotkeeper. Kunden har rätt att använda resultatet av Dotkeepers arbete för de ändamål för vilket det tillhandahålls. Såvida inte annat följer av ändamålet eller något annat särskilt avtalats får Kunden inte sprida resultatet av Dotkeepers arbete eller använda resultatet i marknadsföringssyfte.

6. Andra rådgivare och konsulter

Om Dotkeeper instruerar, anlitar eller arbetar tillsammans med andra rådgivare eller konsulter för Kundens räkning tar Dotkeeper inget ansvar för de råd och tjänster som andra rådgivare eller konsulter tillhandahåller Kunden (oavsett om sådana råd och tjänster vidarebefordras till Kunden genom Dotkeeper eller om Dotkeeper rekommenderat rådgivaren eller konsulten). Det är Kundens ansvar att betala sådana rådgivares eller konsulters arvoden och ersätta deras utlägg. Dotkeeper har rätt att fritt utse och efter fritt val byta underleverantörer vid tillhandahållande av sina tjänster. Dotkeeper har rätt till ersättning för av underleverantör utfört arbete som om arbetet utförts av Dotkeeper självt. För den händelse en underleverantör upphör med sina tjänster har Dotkeeper rätt att efter eget val byta till likvärdig underleverantör, eller för det fall det inte är möjligt, säga upp Avtalet i den del som rör underleverantörens tjänster till att upphöra med omedelbar verkan. Sker sådant byte eller sådan uppsägning äger ingendera parten rätt till någon ersättning från motparten.

7. Beställning av tekniska ändringar

Kunden ansvarar för att endast behörig personal tar kontakt med och beställer tekniska ändringar och tilläggsarbeten av Dotkeeper. Dotkeeper ansvarar inte för eventuella avbrott/nedtid m.m. i samband med att Dotkeeper utför tekniska ändringar av Kundens tjänster.

8. Force Majeure

Dotkeeper är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelser enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständigheter utanför Dotkeepers kontroll och som förhindrar eller allvarligt försvårar fullgörandet av förpliktelsen.

Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. krig, krigsliknande händelse, terrorism, uppror, sabotage, myndighets åtgärd eller ingripande, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, eldsvåda, översvämning och andra exceptionella väderleks-förhållanden, fel eller brister (inkl. driftavbrott) i underleverantörers leverans av tjänster, fel eller brister (inkl. driftavbrott) i internetleverantörs tjänster eller annat hinder i Dotkeepers eller dess underleverantörers verksamhet varöver Dotkeeper inte råder. Om Dotkeeper önskar åberopa en befrielsegrund eller att en sådan har upphört, ska kunden utan dröjsmål muntligen underrättas och på Dotkeepers begäran ska kunden skriftligen bekräfta mottagandet av underrättelsen.

9. Sekretess

Vardera part förbinder sig genom Avtalet att, utan begränsning i tiden, inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från motparten i anledning av Avtalet. Med ”konfidentiell information” avses i detta avtal varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, med undantag för uppgifter, som är eller blir allmänt kända eller som kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom parts brott mot denna bestämmelse.

Om Kunden tillåter att Dotkeeper anlitar eller samarbetar med andra rådgivare i ett uppdrag, har Dotkeeper rätt att lämna ut material och övrig information som Dotkeeper anser kan vara relevant för att rådgivaren ska kunna lämna råd till eller utföra tjänster för Kunden.

Dotkeeper har även rätt att lämna information om Kunden, bl.a. om Kundens momsregistreringsnummer till skattemyndigheter om det i något fall skulle behövas för uppdragets fullgörande.

Dotkeeper förbehåller sig dock rätt att i marknadsföringssyfte informera om Dotkeepers uppdrag för Kunden så snart ett visst ärende eller uppdrag blivit allmänt känt. Utöver uppgiften om Dotkeepers uppdrag för Kunden kommer sådan information endast innehålla uppgifter som redan kommit till allmän kännedom. Dotkeeper har även rätt att använda Kundens logotyp i sådant marknadsföringsmaterial, såvida Kunden inte uttryckligen anger annat.

10. Integritetspolicy

Dotkeeper kommer i många fall att behandla personuppgifter avseende kontaktpersoner hos Kunder som är juridiska personer inom ramen för Dotkeepers tjänster.

Personuppgiftsbehandlingen och de rättigheter som den registrerade har beskrivs i Dotkeepers Integritetspolicy som finns tillgänglig på dotkeeper.com/integritetspolicy/. 

11. Avtalets förtida upphörande

Förutom vad som i övrigt följer rörande uppsägningsrätt i detta Avtal äger part säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar från erhållande av skriftlig anmodan härom, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, träder i likvidation eller försätts i konkurs.

Uppsägning ska göras skriftligen utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för berörd part.

Utöver ovan äger Dotkeeper rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden på sin hemsida förmedlar, mottar eller sänder information, bilder, filmer eller ljudupptagningar med brottsligt innehåll eller som väcker anstöt på grund av oetiskt, rasistiskt eller pornografiskt innehåll.

Förskottsbetalade avgifter återbetalas endast vid Avtalets förtida upphörande på grund av väsentligt avtalsbrott från Dotkeepers sida.

12. Ansvar och ansvarsbegränsningar

Dotkeepers ansvar för eventuell skada som Kunden förorsakas till följd av Dotkeepers fel eller försummelse ska vara begränsat till 1 miljon SEK. Dotkeepers ansvar omfattar dock inte minskning eller bortfall av produktion, omsättning, eller vinst, utebliven förväntad besparing eller annan indirekt skada eller följdskada.

Dotkeepers ansvar är begränsat till direkt och slutlig skada som Kunden lider. Det innebär bl.a. att Dotkeepers ansvar ska reduceras med det belopp som Kunden kan erhålla enligt försäkring, enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse.

När det gäller skador som orsakats av Dotkeepers underleverantör ska föregående stycke inte tillämpas. Istället gäller att Dotkeepers ansvar är begränsat till det belopp som Dotkeeper erhåller från underleverantören enligt avtal med underleverantören.

Dotkeeper ansvarar inte för skada som drabbat tredje man genom att Kunden eller tredje man använt sig av Dotkeepers arbetsresultat eller råd.

Om Dotkeeper ansvarar för skada som orsakats Kunden tillsammans med andra rådgivare eller konsulter ska Dotkeepers ansvar vara begränsat i samma relation som Dotkeepers del av det totala arvodet.

13. Framställande av krav

Eventuella krav hänförliga till tjänster som tillhandahållits av Dotkeeper ska skriftligen framställas till Dotkeeper så snart Kunden har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv (12) månader efter den senaste av (i) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för Kunden eller borde ha varit kända för Kunden förutsatt att Kunden företagit rimliga efterforskningar och (ii) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser.

Oavsett ovan, kan eventuella krav aldrig framställas efter utgången av den preskriptionstid som gäller enligt lag.

14. Tvist och lagval

Svensk lag ska äga tillämplighet på detta Avtal. Tvist i anledning av Avtalet och dess bilagor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandet ska äga rum i Malmö och genomföras på svenska. Dotkeeper äger dock rätt att vid allmän domstol föra talan mot kunden avseende betalning på grund av Avtalet.

15. Övrigt

Detta Avtal utgör parternas fullständiga avtal och ersätter tidigare avtal och/eller utfästelser.

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av Dotkeeper från tid till annan. Den senaste versionen av de allmänna villkoren finns alltid på Dotkeepers hemsida. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag och tjänster som påbörjats efter det att den ändrade versionen har publicerats på Dotkeepers hemsida.

Villkoren i detta Avtal, jämte vid var tid gällande ändringar och tillägg till Avtalet, tillämpas för samtliga befintliga och framtida tjänster som Dotkeeper tillhandahåller Kunden om inte Parterna skriftligen avtalar om annat eller annat uttryckligen följer av detta Avtal.

SÄRSKILD DEL – DOMÄNNAMNSTJÄNSTER

16. Definitioner

Följande ord och uttryck ska ha nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav i Avtalet inkl. dess bilagor och dessa Allmänna Villkor – Särskild Del.

  • Domännamn/Domän: Ett domännamn består av flera olika delar toppdomän, huvuddomän och subdomän. De olika delarna är separerade med punkter. Domännamnen finns till för att slippa komma ihåg de numeriska IP-adresser som används som ”telefonnummer” på Internet mellan datorer.
  • Domännamnsadministratör: Företag som ansvarar för administration av Domännamn, såsom Dotkeeper.
  • Domännamnstjänster: Samlingsbeteckning för de tjänster som Dotkeeper erbjuder och som följer av Avtalet.
  • Nyregistrering: Registrering av en Domän som är ledig och tillgänglig för registrering.
  • Registrar: Dotkeepers tekniska samarbetspartners/grossister som på uppdrag av Dotkeeper utför domännamnsregistreringar.
  • Registry: Företag eller organisation som ansvarar för en viss toppdomän och/eller subdomän såsom t.ex. Internetstiftelsen som ansvarar för den svenska toppdomänen .se.
  • WHOIS: Databas där information om innehavare av Domännamn registreras.

17. Domännamnstjänsternas innehåll

Dotkeeper åtar sig att tillhandahålla Kunden de Domännamnstjänster som följer av Avtalet.

Kunden kan skriftligen, vid var tid, beställa ytterligare Domännamnstjänster av Dotkeeper. Dotkeeper äger dock alltid rätt att avböja uppdraget eller delar därav, oavsett anledning. Om Dotkeeper inte accepterar beställningen ska Dotkeeper meddela Kunden inom tio (10) dagar från beställningen.

18. Lokal närvaro

Om Kunden önskar eller det enligt Dotkeepers bedömning krävs lokal närvaro i visst land för att upprätthålla Domännamnstjänsterna tillkommer avgift för detta. Avgiften för lokal närvaro faktureras samtidigt med övriga års- och serviceavgifter.

19. Instruktioner

Dotkeeper genomför domänansökningar och övriga uppdrag enligt detta Avtal grundat på den information som lämnats av Kunden och Kunden ansvarar sålunda ensamt för riktigheten i all information som lämnas till Dotkeeper och att ansökningen alltid överensstämmer med policyn hos den berörda toppdomänsadministratorn. Kunden ansvarar även ensamt för att registreringen eller användandet av den berörda Domänen inte inkräktar på annans immateriella rättighet eller äganderätt. I händelse av att oriktig information har lämnats har Dotkeeper alltid rätt att, vid sidan av övriga rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, omedelbart annullera Kundens beställning av Domännamnstjänsten i fråga.

Kunden är skyldig att fortlöpande utan dröjsmål underrätta Dotkeeper om varje ändring av omständighet som legat till grund för registrering av de olika Domännamn som Dotkeeper administrerar samt om varje annan omständighet som kan påverka rätten till aktuella Domännamn.

Kunden förbinder sig att vid var tid på förfrågan från Dotkeeper tillhandahålla korrekta och tillförlitliga uppgifter rörande aktuella Domännamnsregistreringar och ska omedelbart och senast inom femton (15) dagar från Dotkeepers förfrågan tillhandahålla Dotkeeper sådana uppgifter. Underlåtenhet att inom femton (15) dagar besvara förfrågningar beträffande riktigheten av sådana uppgifter som lämnats i samband med registreringen kan innebära att Domännamnet avregistreras. Dotkeeper förbehåller sig följaktligen rätten att, vid sidan av övriga rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, annullera registrering av aktuellt Domännamn om Kunden skulle brista i nu angiven skyldighet.

20. Dotkeepers ansvar

Vid tillkomsten av nya topp- eller subdomäner gäller de regler för registrering som ställts upp av Registryt i fråga. Dotkeeper ansvarar inte för att intresseanmälningar och liknande under nya toppdomäner och/eller subdomäner leder till en Nyregistrering. Avgifter för sådan intresseanmälan återbetalas ej oavsett om den leder till en Nyregistrering. Dotkeeper svarar inte heller för att Nyregistreringar inte kan genomföras om detta beror på att en tredje part registrerat Domännamnet innan Dotkeeper genomfört Nyregistreringen.

Vid flytt av Domäner till eller från Dotkeeper tar Dotkeeper ej ansvar för att tillse att Domänerna inte löper ut under tiden det tar att genomföra sådan flytt.

Dotkeeper ansvarar inte för tredje mans intrång i eller annan obehörig användning av Kundens egendom (t.ex. hackerattacker), eventuella begränsningar i Kundens användning av Domänerna eller förvanskning/förlust av information orsakade av driftsstopp, annan teknisk störning eller obehörig användning av Dotkeepers, dess samarbetspartners eller Registrys portaler och/eller servrar.

Dotkeeper ansvarar inte för konsekvenserna av för sent erlagd eller utebliven betalning till Kundens Registrar om Kunden är i betalningsdröjsmål gentemot Dotkeeper.

Dotkeeper ansvarar inte för konsekvenserna av åtgärder/brist på åtgärder i anledning av felaktiga uppgifter i register, förteckningar och annan information som tillhandahålls av tredje part och som Dotkeeper kan komma att använda vid tillhandahållandet av sina tjänster.

21. Kundens ansvar

Kunden är skyldig att säkerställa att samtliga Domännamn fortlöpande förnyas hos befintlig leverantör fram till dess att Domäner flyttats till Dotkeeper och Dotkeeper inträder som Domännamnsadministratör.

Vidare förbinder sig Kunden att acceptera samtliga villkor som ställs upp av respektive toppdomänsadministratör.

Kunden ansvarar för att angivna kontaktuppgifter är uppdaterade och för att Dotkeeper samt Registry, Registrar och andra underleverantörer vid var tid kan nå Kunden via senast angivna kontaktuppgifter.

Kunden åtar sig att hålla Dotkeeper skadeslös och vid tvist biträda såväl Dotkeeper, dess samarbetspartners och Registry, liksom nämnda parters styrelse, tjänstemän, övriga anställda och uppdragstagare vad avser alla slags krav, skadestånd, ersättningar, kostnader och utlägg (även innefattande ombudskostnader och avgifter) som kan uppstå till följd av Kundens brott mot Avtalet och dess förpliktelser enligt Avtalet (såsom men inte begränsat till intrång i tredje mans rättigheter) och/eller med anledning av eller på annat sätt har att göra med registrering och övriga åtgärder med avseende på Kundens Domännamn och den information som tillgängliggörs genom användande av Kundens Domännamn. Denna skyldighet gäller även efter att Avtalet upphört att gälla.

22. Utebliven ersättning

Har Kunden inte erlagt betalning senast på förfallodagen och har full betalning inte skett senast tio (10) dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger Dotkeeper efter eget gottfinnande omgående annullera registreringen av aktuellt/a Domännamn, ta bort autoförnyelsen samt ta bort redirect vilket innebär att Kundens hemsida upphör att fungera. Dotkeeper är då också befriat från sina övriga åtaganden enligt Avtalet.

23. Uppsägning av enskild Domännamnsregistrering

Kunden äger alltid rätt att med trettio (30) dagars varsel skriftligen säga upp en eller flera av sina Domännamns-registreringar och/eller flytta Domännamnen till en annan Registrar eller domännamnsadministratör. Kunden ska i uppsägning specificera vilken eller vilka Domännamn som sägs upp. Uppsägning av Domännamn befriar dock inte Kunden från betalningsansvar och ger inte Kunden rätt till återbetalning av kvarvarande avtalsperiods avgifter.

Uppsägning av enskild Domännamnsregistrering ska ske skriftligen via e-post till info@Dotkeeper.com eller brev och vara Dotkeeper tillhanda senast trettio (30) dagar efter av Dotkeeper utställd årsfaktura omfattande den/de aktuella Domännamnsregistreringen/arna varefter Dotkeeper är befriat från sina åtaganden enligt Avtalet i förhållande till berörda Domännamn. Om Kundens uppsägning inkommit senare än trettio (30) dagar efter utställd faktura förlängs avtalsperioden för Domännamnet i enlighet med detta Avtal, till undvikande av missförstånd så även i det fall en ny årsfaktura senare ställs ut omfattande samma period.

24. Särskilt om personuppgifter

Dotkeeper kommer att behandla personuppgifter avseende kontaktpersoner hos Kunder som är juridiska personer i syfte att sådana kontaktpersoner ska kunna registreras i Dotkeepers interna kundsystem och i WHOIS-register för att möjliggöra utförandet av Domännamnstjänsterna samt faktureringen för desamma. Kunden förbinder sig att på begäran tillställa Dotkeeper, Registrar och Registry erforderliga personuppgifter för registrering samt för publicering i WHOIS-register.

Dessa personuppgifter kommer att lämnas ut till den Registrar och tekniska samarbetspartner som Dotkeeper vid var tid anlitar för genomförandet av vissa Domännamnstjänster, Registry, samt till viss del vara allmänt tillgängliga via Internet i WHOIS-registret.

Kunden ska säkerställa att kontaktpersonerna är informerade om Dotkeepers behandling av kontaktpersonernas personuppgifter och ska hänvisa dem till Dotkeepers Integritetspolicy för mer information. Dotkeepers Integritetspolicy finns tillgänglig på www.dotkeeper.com/integritetspolicy.

25. Tvist

Kunden förbinder sig att följa vid var tid gällande regler enligt de alternativa tvistelösningspolicys som inrättats av respektive toppdomänsadministratör. För generiska (.com. .net, .org, .info, .biz, .mobi etc.) domäner gäller för närvarande tvistelösningspolicyn ”Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” som återfinns på https//www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm.